ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิต เป็นโรงเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิต เดิมชื่อ ธนสมบูรณ์เนอสเซอรี่ ก่อตั้งในปี พุทธศักราข 2527 โดย นายชนะ ธนสมบูรณ์ และ นางชูชื่น ธนสมบูรณ์ ซึ่งในขณะนั้นอาจารย์ชนะ ธนสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ธนสมบูรณ์เนอสเซอรี่จัดการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่ 1 ปี – 6 ปี ต่อมาจำนวนนักเรียนมากขึ้น จึงได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ในปีพุทธศักราช 2549 ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิต โดยนางชัชวดี สิริมาตร์ (บุตรสาว) เป็นผู้รับใบอนุญาต

 

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิต ได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอน การปรับหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาบุคลากร การซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

คำขวัญ      “ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

อัตลักษณ์   “ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

Visitors: 44,690