รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผู้ที่สนใจจะนำนักเรียนมาเข้าเรียน กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

แผนกธุรการ

เวลา 07.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ 0-2668-8858

 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน

  1. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล   รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ถึง 3 ขวบ
  2. ระดับชั้นอนุบาล 1-3     รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ถึง 6 ขวบ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครเรียน

  1. สำเนาสูติบัตร  จำนวน  1  ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา  มารดา อย่างละ  1  ฉบับ
  5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว หรือ รูปถ่ายโปสการ์ด จำนวน 1 รูป

 

การเปิดภาคเรียน

อนุบาลธนสมบูรณ์แบ่งการเรียนเป็น 2 ภาคเรียน

  • ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนเดือนพฤษภาคม – กันยายน
  • ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

หยุดเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เครื่องแบบนักเรียน

มีจำหน่ายที่โรงเรียน (ชุดนักเรียนชาย – หญิง ชุดพละ)

Visitors: 44,692