คนเก่งธนสมบูรณ์

ผลสำเร็จของโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562

รายชื่อนักเรียน สอบเข้าชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนต่างๆ ได้

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 1. ด.ช.ธนกฤต              กันต์สุโข             น้องน้ำอุ่น
 2. ด.ช.ปุณณภพ            ศรพรหม             น้องปุณ
 3. ด.ช.กฤษณ์หิรัญ         จูมทอง              น้องจีโน่
 4. ด.ช.นภัสดล              บุรชาติ               น้องพีเจ
 5. ด.ช.กิติชัย                วันดี                  น้องกันต์
 6. ด.ช.ธีร์ธวัช               ชูพานิช              น้องที
 7. ด.ช.ปุณยวีร์              เจียมวิจิตรกุล       น้องบะหมี่
 8. ด.ช.ชวกร                 จงเฟื่องปริญญา    น้องริชชี่
 9. ด.ช.ศิรวัชญ์              ยิ้มประเสริฐ          น้องศิลา
 10. ด.ช.พัชรพล              มงคลิก               น้องพัช
 11. ด.ช.วิชญ์พล             อยู่ชา                 น้องอะตอม
 12. ด.ช.กันตพงศ์           ไพยสารี               น้องแจ็คพอต
 13. ด.ช.จุฑา                  อินอิว                 น้องบีญ่า
 14. ด.ช.ปธานิน               ประสงค์              น้องต้นน้ำ
 15. ด.ช.จิรเมธ                แก้วเรือง น้อง       น้องติณ
 16. ด.ช.พชรนนท            กมลภพ              น้องพชร
 17. ด.ช.พรหมพิริยะ         โพธิ์จิตร              น้องน้ำหนาว
 18. ด.ช.วุฒิภัทร              ปฏิมาพรเทพ        น้องไอคอน
 19. ด.ช.พีรพัชญ์             พฤกษ์พัฒนนิธี      น้องเดต้า
 20. ด.ช.กฤษณ์ฐรักษ์       ไชยสมบูรณ์          น้องคุณพระ

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

 1. ด.ญ.ลักษณ์นารา         สุนทรประสาทพร  น้องข้าวปุ้น
 2. ด.ญ.พีชญา                กายสิทธิ์             น้องไลลา

โรงเรียนราชวินิต

 1. ด.ญ.ธารา                  สว่างเอี่ยม          น้องเฌอเบสท์
 2. ด.ช.วรุตม์                  วรวุฒิคุณา          น้องออมสิน

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

 1. ด.ช.นินทร์ชานนท์       วนาลัย               น้องนิน
 2. ด.ช.กฤษกร              สุวรรณจินดา        น้องนอร์ธ

โรงเรียนพันธะวัฒนา

            1.ด.ช.ชัชวีร์                 สุวรรณชื่น           น้องออกัส    
Visitors: 44,690