คนเก่งธนสมบูรณ์

ผลสำเร็จของโรงเรียน  ปีการศึกษา  2561

รายชื่อนักเรียน สอบเข้าชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนต่างๆ ได้

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
ด.ช. กันต์ณภัทร เกิดสมบุญ น้อง ปริ้นซ
ด.ช. กฤษฎิ์ธนัช ทองอ่อน น้อง สกาย
ด.ช. ธนกฤต ทรงจิตรัตน์ น้อง อะนะ
ด.ช. อชิระ นิลเพ็ชร น้อง ชาร์ลส
ด.ช. กวินทร์ ทั่งทอง น้อง ติน ติน
ด.ช. ณธัชพงศ์ พุทธา น้อง วายุ
ด.ช ณธวัช เติมจิตรอารีย์ น้อง แจ๊ค
ด.ช. ณฐภณ สมจิต น้อง จอม
ด.ช. เอกพรรษ สืบแสง น้อง ทิ้ว
ด.ช. กฤชณัท ศิริชยาพร น้อง เซน
ด.ช. อภิวัตร สุเจตรานนท์ น้อง พอร์ช
ด.ช. ธณินภัทร์ ร่วมเงิน น้อง ฟีนิคส์
ด.ช. ณัฐพัชร์ เฟื่องวงษ์ น้อง กู๊ด
ด.ช. ปุณณภัทร รัตนเศรษฐ น้อง มาร์ค
ด.ช. ชวัลวิทย์ คำมี น้อง ไตเติ้ล
ด.ช. สิทธิศักดิ์ คำมี น้อง ติวเตอร์
ด.ช. สัพพัญญู ก้งทอง น้อง จีวร
ด.ช. จิรัฏฐ์ ลักษณียนาวิน น้อง ทิ๊กเกอร์
ด.ช. คันธ์ทัศน์ ชูวงศ์อินทร์ น้อง ต้นกล
ด.ช. พชร สถาปนิกานนท์ น้อง พอร์ช
ด.ช. ณฐนนท์ กระแสร์ทิพย์ น้อง อิกคิว
ด.ช. ภัทรพล อรรถเกตุถาวร น้อง จูวอน
ด.ช. ชาวิท ลิมปิชัยโสภณ น้อง ทิ๊กเกอร์
ด.ช. กานต์พงศ์ พุ่มขจร น้อง ต๊อด
ด.ช. อัฐษกรณ์ หัตถบดี น้อง กรณ์
ด.ช. วศินสรรพ์ ศรีธรรมธัช น้อง ไตเติ้ล
ด.ช. เอื้ออังกูร พิพรรธธนบูรณ์ น้อง ปัณโณ
         
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์  
ด.ญ. ณัฐฐนิชา เอี่ยมสุเมธ น้อง วิตซี
ด.ญ. วริศรา แตงรอด น้อง เกล
ด.ญ. เมธาวี พ่วงพงษ์ น้อง เบลล์
ด.ญ. เกรเซีย บำเพ็ญเพียร น้อง น้ำตาล
ด.ญ. ธัญญารีย์ วีระนพรุจน์ น้อง ทิพย์
ด.ญ. ไอรินทร์ อภิธีรเจริญรัฐ น้อง ทับทิม
 
โรงเรียนปัญจทรัพย์   
ด.ช. ศุภกร สุโขชัยยะกิจ น้อง เสี่ยวหลง
 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค  
ด.ช. จิรเดช เกียรติไกรลาศ น้อง แชมป์
 
โรงเรียนราขวินิต   
ด.ช. กันต์ตวิชญ์ ค่อยประเสริฐ น้อง โอริว
ด.ช. พิภัคพงษ์ ทรัพย์สิน น้อง เปม
ด.ช. ขุนพล สุวรรณรัตน์ น้อง เจ้าขุน
ด.ช. ณพกร วงศ์ติณณภพ น้อง เป๋าเปา
 
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา  
ด.ช. รัชชานนท์ เยาว์รัมย์ น้อง อชิ
 
โรงเรียน ณ ดรุณ   
ด.ช.  ณฐส พิทักษ์วรรัตน์ น้อง ไตตั้น
Visitors: 13,593