คนเก่งธนสมบูรณ์

รายชื่อนักเรียน สอบเข้าชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนต่างๆ ได้
           
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
ด.ช. ชยรพ   ลิสวัสดิ์   น้องแซ๊ค
ด.ช. ณพวิทย์   มณีวงศ์   น้องไดม่อน
ด.ช. หัวแก้ว   โชติชื่น   น้องหัวแก้ว
ด.ช. พาวิณ   อินสว่าง   น้องปริญ
ด.ช. ภูมิชนก   โกศลบุญ   น้องภูผา
ด.ช. ธรรมนาถ   อินทรน้อย   น้องตะวัน
ด.ช. ธนาธิป   วานิชวรรณ์   น้องออกัส
ด.ช. ปภังกร   สาบุญเสริม   น้องต๊อดเต้
ด.ช. จุมภฎพงศ์   คล้ายวงษ์   น้องจอมทัพ
ด.ช. วรภ์ปรัชญ์    ตันเสนีย์   น้องข้าวกล้อง
ด.ช. วรวรรธน์   สุวรรณสกนธ์ น้องโนเบิ้ล
ด.ช. ภูรินทร์   ช้างระดม   น้องภู
ด.ช. ธีรสิทธิ   แซ่ลิ้ม   น้องทิม
ด.ช. พีรวิชญ์   กิจคุณาเสถียร น้องกันต์
ด.ช. ชลากร   กลิ่นบุญฟุ้ง   น้องไทม์
ด.ช. มุรธา   ข่มอาวุธ   น้องเอิร์ธ
ด.ช. ปัญจนาสย์   จักเที่ยงธรรม น้องฮั้ว
           
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  
ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ศิริพัฒน์   น้องอะตอม
           
โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์  
ด.ญ. วิรลพัชร   ลันดา   น้องณุก
ด.ญ. ภัควลัญชญ์   ทรัพย์แสนดี น้องเพลง
           
โรงเรียนราชินีบน  
ด.ญ. ศิริภัสสร   บังอร   น้องผักบุ้ง
ด.ญ. ชญาภรณ์   วุฒิหิรัญวาณิชย์ น้องฟ้า
ด.ญ. กัลยภรณ์   วุฒิหิรัญวาณิชย์ น้องพลอย
           
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์  
ด.ญ. ชนัฐปภา   โลหวิบูลย์กิจ น้องบิวตี้
ด.ญ. ทีน่า   บำเพ็ญเพียร น้องทีน่า
ด.ญ. นิธิยากร   ยกสวัสดิ์   น้องบาโค๊ช
           
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก  
ด.ช. นิธาน   นาถประดิษฐ์ น้อง NJ
           
โรงเรียนราชวินิต  
ด.ญ. นวนิศ   จีรังกูล   น้องนีน่า
ด.ช. เสฎฐวุฒิ   แตงรอด   น้องเก็ต
ด.ช. มงคลชัย   แซ่หลิง   น้องแมน
Visitors: 8,053